Grunnleggende verktøy som hammerogskrutrekker er kanskje en selvfølge i verktøykassen, men hva er det neste? Det kan være vanskelig å vite hvor man skalbegynne i verktøyjungelen. Pelle Ramberg fra Black & Decker gir deg tips om de bestemaskinverktøyene for å oppdatereverktøykassen din.  

Ønsker du å utvideverktøysamlingenog vil ha noen nye, praktiske verktøymaskiner? Black & Decker har verktøyene for deg.

- Det viktigste er å se på hvilke behov du har. En klassisk nybegynnerfeil er å kjøpeverktøyfraprofesjonellemerker når du egentlig ikke har behov for dem. Ved å gjøre research basert på dine behov kan du sparepengerog finne verktøy som passer deg bedre, sier Pelle Ramberg.

Tre elektroverktøy for gjør-det-selv-folket

Det førsteelektroverktøyet som bør finnes i enhververktøykasse, er en skrutrekker eller en bormaskin. Skrutrekkerenskrur, mens en borskrutrekker både borerogskrur. Hvis du skalbore i harderematerialer som murstein, betong eller mørtel, kan det hende du trenger en borskrutrekker med slag eller en borhammer. Black & Decker har flerealternativer av skrutrekkere som kan passe for deg. 

Lästips: Välj rätt skruv- eller borrskruvdragare!

En stikksag er det andre verktøyet du børoppdatereverktøykassen med. Stikksagen er en allround-sag som kan brukestil både kappingogstikksaging. Avhengig av sagbladet kan den brukestilulikematerialer som tre, plast og metall. 

Som en tredje verktøymaskinanbefaler Pelle Ramberg et multiverktøy. Et multiverktøy er akkurat som det høres ut, et verktøy med flere funksjoner. Med forskjelligtilbehør kan verktøyetbrukestilblantannetsliping, boring, sagingogkapping.  

Black & Decker har ulikeslipemaskiner i sitt sortiment, her vises multisliperen KA2500K-QS.

Batteri eller elektrisk?

Det finnes elektroverktøy med oguten ledning. Batteridrevneverktøy er batteridrevneogkreverderfor en lader. 

- Igjen, tenk på hvorofte du kommer til å brukeverktøyetoghva som passer deg best. Batterier trengerregelmessigaktivitet og bruk for å holde seg friske. Hvis du vet at du ikke kommer til å brukeverktøyet så ofte, kan det være en god idé å kjøpeverktøy med ledning, sier Ramberg. 

Black & Deckersverktøybrukeralle de samme batteriene. Du kan kjøpe batterier ogladere separat, og du kan ogsåkjøpeverktøymaskineruten batterier. 

- Batteridrevet er littdyrere, men gir deg større frihet fordi du kan ta verktøyet med deg overalt. Du slipper skjøteledninger som du kan vikle deg inn i, noe som er en sikkerhetsrisiko når verktøyet har en ledning. 

Kjøp batterier ogladere separat for Black & Deckerelektroverktøy

Avhengig av hvormye kraft du trenger, finnes det batterier med ulikestrømstyrker. Jo høyere ampere, desto lengre batterilevetid.  

Batteriene er tilgjengelige i 1,5 Ah, 2,0 Ah, 2,5 Ah, 4 Ah, 5 Ah.

Se hele Black & Deckers batterisortiment her!

Flereverktøy for huseieren

Behovtil de som bor i hus ogleilighet kan væreforskjellige. I et hus kan det væreplasstilflereprosjekter, for eksempel å bygge en uteplass eller kuttegreiner. Med flereprosjekter på gang kan det være behov for flereverktøymaskiner for å gjørearbeidet smidig og enkelt. 

En kappsag er et godt supplement tilstikksagen. Den har lignende funksjoner som en stikksag, men sparer deg for tid og lar deg for eksempelstilleinnvinkler. Kappsager finnes i forskjellige typer ogstørrelser. Når du velger modell, bør du ta hensyntiltrematerialet. En sirkelsagligner på en kappsag, men er håndholdt. Med en sirkelsag kan du skjære i lengrematerialerog ting som en kappsagkanskjeikke kan gjøre.

For størreprosjekter kan det ogsåvære lurt med en bajonettsag. Bajonettsagen kan håndteregrovereoppgaver som kapping av greiner eller riving av størretrekonstruksjoner. Den fungererogsågodttilkapping av tre. 

Slip jevntog enkelt

For å få best mulig resultat når du sliper, kan det hende du trenger en eksentersliper.  Med en eksentersliper kan du enkelt slipe og etterbehandle ting som møbler, skapdører og annet treverk. Pass på at du velger riktig type slipepapir, da en høyere kornstørrelse gir et finere resultat.  

En vinkelsliper er et verktøy for både kappingogsliping av jernogstein. Med en vinkelsliper kan du både kappe ogslipe, avhengig av hvilken slipeskive du bruker.

Guide: Slik sliper du med en plansliper eller eksentersliper

  • Er det myemateriale som skal slipes bort? Begynn med et groverepapir, for eksempel P80, ogarbeid deg nedovertil P120 og P180. For oljingogmaling er det tilstrekkelig å slipeopptil P180.
  • Ikke press maskinenhardere for å økeavvirkningshastigheten. Det vil bare føretil at papiret slites raskere, noe som vil redusereavvirkningshastighetenoggi et dårligere resultat. Hvis du presser maskinen mot arbeidsflaten, vil ogsåslipeplaten bli varm, og borrelåsen på platen kan bli skadet.
  • Det er spesielt viktig å ikkepresse eller vinkleskiven når du sliper hjørner med en maskin med spissslipetallerken. Når du sliper over en kant på arbeidsstykket, er det viktig at du ikketipper maskinen. Hvis du gjør det, vil kanten bli avrundetoglitt skrå.
  • Prøv å holde to tredjedeler av slipeskiven på arbeidsstykket hele tiden. Sliping av smale kanter gjøresderfor best med en båndsliper. Båndsliperen er mer stabil enn andre typer slipemaskiner.